lunduniversity.lu.se

Solid Mechanics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Hållfasthetslära för F, FHLA10

Kurskod: FHLA10
Poäng: 4.5. Kursansvarig: Jonas EngqvistRekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys. Mekanik grundkurs. Undervisningens omfattning: Föreläsningar 16 tim, övningar 18 tim. Självstudietid: 86 tim. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen avslutar kursen.

Kursens innehåll

För att kunna bedöma den mekaniska dimensioneringen av en konstruktion eller en detalj räcker det inte att veta vilka krafter som belastar konstruktionen, utan man måste även kunna gå in i materialet och bedöma vilka inre belastningar det är utsatt för. Det är också viktigt att bedöma hur mycket materialet deformeras, eftersom en otillåten deformation kan äventyra konstruktionens funktion. Syftet med den här kursen är alltså att kunna beräkna den inre styrkan, hållfastheten, i en konstruktion och att kunna beräkna storleken på de deformationer som konstruktionen får av den yttre belastningen. Detta förutsätter att man också kan beskriva de mekaniska egenskaperna hos materialet.

Efter slutförd kurs ska man:

  • kunna beräkna spänningar och deformationer i material med tidsberoende egenskaper
  • för ett tidsoberoende material kunna beräkna deformationer och spänningar för de tre grundläggande belastningssituationerna enaxligt drag eller tryck, vridning och böjning; både var för sig eller i kombination
  • kunna bedöma riskerna för permanenta deformationer eller brott i en konstruktion

Ett detaljerat kursprogram i PDF-format finns att ladda ner här.

Kursens genomförande

Kursen är uppdelad i föreläsningar och räkneövningar. Under föreläsningarna tillhandahålls den teoretiska kunskapen och under övningarna tillämpas kunskaperna på verklighetsanknutna problem. Avsikten är att ge förtrogenhet med hållfasthetslärans två mest grundläggande begrepp, spänning och töjning. Kunskapen kring dessa båda begrepp och sambandet mellan dem är förutsättningen för att kunna bedöma hållfastheten och deformationen i ett antal vanligt förekommande belastningssituationer. Det är också förutsättningen för att kunna beräkna riskerna för att en konstruktion skall haverera.

Formelsamling

Formelsamling finns för nedladdning här.

Litteratur

Ottosen .N.S. et al. Utdrag ut "Introduktion till hållfasthetslära". Kurslitteraturen säljs av Avdelningen för Hållfasthetslära.

Tips till utvalda övningsuppgifter kan laddas ner här.

Uppgifter från seminariet 2019-11-19 kan laddas ner här.

Errata

Uppgift 7.2. Den kvarvarande töjningen efter lång tid är 0.0019 (inte 0.0031).

Frågestund inför tentamen

Den 13:e januari klockan 14-15 finns möjlighet att ställa generella frågor om kursens innehåll i rum M:2415 i Maskinhuset.

Extramaterial (ingår ej i kursen)

Detta material ingår ej i kursen utan är bara för den som är intresserad.

  • Hookes generaliserade lag för ett isotropt material och samband mellan G, E och ν kan hämtas här.
Page Manager: