Home  |  
Style  |  
Sitemap  |  
Lund University
 

Teknisk Mekanik FHL055

Antal poäng: 7.5.
Förkunskapskrav: Kunskaper i vektoralgebra och linjära differentialekvationer enligt motsvarande delar i kursen Matematik, grundkurs.
Undervisningens omfattning: Föreläsningar 42 tim, övningar 42 tim.
Prestationsbedömning: Det finns två möjligheter att bli godkänd på kursen; antingen genom att göra två skriftliga delprov (duggor) under kursens gång eller genom att skriva en skriftlig tentamen vid kursens slut.
Kursansvarig lärare HT 2013: Håkan Hallberg, hakan.hallberg@solid.lth.se

Denna kurs ges för W och BME på höstterminen och för K på vårterminen. K kan därför tentera och omtentera på W/BME-kursen och omvänt. Även Na, Pi och E kan välja kursen.

Äldre tentamina och duggor kan laddas ned här.

Kompletterande kursmaterial finns att ladda ned här.

Kursprogram

Undervisningen i denna kurs sker i form av föreläsningar och övningar. Under föreläsningspassen blandas föreläsandet med räkning av seminarietal och under övningstillfällena förväntas studenterna räkna övningsuppgifter självständigt med tillgång till handledning. Schemaläggningen samt ytterliggare information om kursen framgår av kursprogrammet.

Kursprogrammet för vt 2014 kan laddas ned här.

Kursomgång vt 2014 (K)

Dugga 1 är färdigrättad och en resultatlista finns här. Notera att endast resultat på 3 poäng eller mera finns angivna.

Dugga 2 är färdigrättad och en resultatlista finns här. Notera att endast resultat på 3 poäng eller mera finns angivna.

Tentan är färdigrättad och en resultatlista finns här. Notera att endast de som fått 10 poäng eller mera (tenta+bonus) finns angivna.

Följande tal kommer att räknas som seminarietal på övningarna (i alla övningsgrupper): 10.2, 11.4, 11.8, 12.7, 12.14, 13.1, 13.16, 13.35, 15.5, 16.7

Målsättning

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i mekanik och hållfasthetslära med tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten:

  • kunna förklara och använda grundbegereppen kraft, moment, spänning och töjning
  • förstå sambanden mellan krafter/moment och rörelse
  • beskriva fenomenen elasticitet och konstitutiv lag

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten:

  • formulera, strukturera och lösa statiska och dynamiska problem med hjälp av Newtons lagar och bevarande principer
  • kunna beskriva hastigheter och accelerationer i olika koordinatsystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall studenten:

  • dimensionera enkla konstruktionselement som stänger, balkar och axlar vilka belastas med krafter, böjande och vridande moment

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande delar från såväl klassisk stelkroppsmekanik som deformerbara kroppars mekanik, d.v.s. hållfasthetslära.

Inom stelkroppsmekaniken behandlas både statiska och dynamiska problem. Jämviktsekvationerna för stela kroppar formuleras utgående från friläggningsmetodik och problem både med punktlaster och utbredda belastningar behandlas. De utbredda lasterna exemplifieras av hydrostatik och tyngdpunktsberäkningar. Den dynamiska delen av kursen tar sin utgångspunkt i Newtons lagar och partikelns rörelseekvationer etableras. Ekvivalenta formuleringar utgående från bevarandeprinciper för energi och rörelsemängd sker också. Partikelrörelser beskrivs såväl i rätlinjiga som i kroklinjiga koordinatsystem. Exempel på tillämpningar i mekaniken hämtas från vardagliga händelser såsom att klättra på stegar, flytta möbler, cykla, åka bergochdalbana och tekniska tillämpningar från robotteknologi och ballistik.

Utgående från stelkroppsmekaniken introduceras hållfasthetsläran genom definitionen av tensorbegreppen spänning och töjning. Samband mellan spänning och töjning för olika material, d.v.s konstitutiva lagar, etableras och tillämpningsexempel kommer att väljas  från dimensionering av olika enkla konstruktionselement (linor, stänger, balkar, fackverk etc.) och även från givarteknologi.  

Litteratur

I. Svensson, G. Wihlborg: Mekanik i verkligheten, 2007

G. Wihlborg: Mekanik i verkligheten, Exempelsamling, 2007

Bodelind, Persson: Hållfasthets- och materialtabeller, Studentlitteratur, 2004

Ovanstående böcker säljs i ett bokpaket hos KF-Sigma medan följande dokumet kan laddas ned från kurshemsidan:

Kompletterande formelsamling i Teknisk Mekanik

Upplysningar

Kursen ges av avdelningen för Hållfasthetslära. Vi finns i södra delen av M-huset på 5:e våningen. Frågor kan ställas till respektive lärare i samband med undervisningen eller på institutionen.

Page Manager: Ylva Mellbin
Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2014-03-12